Codi ètic Ara Junts per Centelles

La Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES, per tal de refermar davant de la ciutadania el seu compromís de treballar, amb rigor i transparència, vol fer que la seva presència institucional pugui ser alhora testimoni de com desenvolupar l'activitat política amb honestedat i al mateix temps, compromís de servei a la transformació social i l’alliberament nacional del nostre país. En aquest sentit:

DECLAREM:

Els/les sotasignats, com a possibles càrrecs electes de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES i com a components de la societat catalana, estem preocupats perquè l'activitat política faci aportacions a l'organització, gestió i regulació democràtica de la nostra col·lectivitat més enllà de l'estricte compliment de la legislació vigent. Alhora, estem convençuts que incorporant a la nostra activitat política mesures que facilitin el canvi i la renovació periòdica de les persones que ens representen, possibilitem l'accés a la política institucional a un major nombre de ciutadans i ciutadanes, generant alhora un flux de nous equips i de noves idees a l'àmbit institucional.

Per a tot això i, per fer palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa de l'interès general de la ciutadania i dels nostres drets nacionals i socials, per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista, ens comprometem lliure i públicament a complir i vetllar perquè es respectin i no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic.

CODI ÈTIC DELS I LES CANDIDATES I CÀRRECS DE CONFIANÇA DE LA CANDIDATURA ARA JUNTS PER CENTELLES

1. El present Codi Ètic s'adreça als possibles càrrecs electes i a càrrecs de confiança retribuïts amb recursos públics. És propi del compromís de les persones afectades pel present Codi Ètic complir-lo dins l’àmbit de la seva responsabilitat.

2. Els càrrecs electes i de confiança de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES, durant la campanya electoral i posteriorment en l’exercici dels seus càrrecs, fonamentaran l’extensió de les seves propostes a través de l’argumentació i el debat polític respectuós d’acord amb aquest codi ètic i amb el document de valors aprovat per la candidatura.

FIDELITAT AL DEBAT POLÍTIC RESPECTUÓS

3. Els càrrecs electes i de confiança de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES exerciran les seves responsabilitats d'acord als continguts del programa electoral i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà d'interessos personals o corporatius, d'acord amb els principis i valors que defensa la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES.

RESPECTE AL PROGRAMA DEFENSAT

4. Les persones que ens regim pel present Codi Ètic ens refermem en continuar mantenint el criteri que els recursos públics que l'administració posa al servei del nostre càrrec, no poden ser utilitzats per a finalitats particulars.

5. Els càrrecs electes i de confiança de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES ̧ si durant l’obra de govern han d’obtenir recursos externs, obtindran finançament només a través de la Banca Ètica i del sistema cooperativista. 

RESPECTE ALS FONS PÚBLICS GESTIONATS. COMPROMÍS DE NO CORRUPCIÓ. OBTENCIÓ DE FINANCAMENT A TRAVÉS DE LA BANCA ÈTICA I EL SISTEMA COOPERATIVISTA

6. La responsabilitat dels càrrecs electes i de confiança de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES s'entén com una responsabilitat pública de servei a la ciutadania, justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre més enllà de la retribució públicament acordada.

RECONEIXEMENT DEL DRET EXCLUSIU A PERCEBRE SOLAMENT RETRIBUCIONS JUSTES PEL DESENVOLUPAMENT DEL CÀRREC PÚBLIC EN FUNCIÓ DE LA RESPONSABILITAT I DEDICACIÓ

7. Els càrrecs electes i de confiança de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES no acceptaran regals de cap persona i/o institució o empresa d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes, susceptible de ser considerat com a suborn, o amb l’objectiu d’originar una contraprestació, o un canvi de posicionament polític o s’origini amb la voluntat de fer favoritisme. Es considera com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs.

NO ACCEPTAREM PERSONALMENT REGALS DE CAP TIPUS

8. Si durant l'exercici de càrrecs electes i de confiança de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES han de deliberar o votar, sobre afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.

ENS ABSTINDREM EN ASSUMPTES QUE ENS AFECTIN PERSONALMENT

9. L'exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes i de confiança de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES és temporal; en conseqüència per a garantir la necessària renovació d'equips i d'idees ens autolimitem en la continuïtat dels mandats a un màxim de dues legislatures.

ENS COMPROMETEM PER UN NOMBRE LIMITAT DE MANDATS DE MÀXIM DUES LEGISLATURES

10. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe o de confiança de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES, durant un període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia.

NO ENS BENEFICIAREM PERSONALMENT DE DECISIONS PRESES

11. Més enllà de la normativa vigent en cada moment en matèria de incompatibilitats per a l'exercici de funcions a l'Administració i dels comportaments castigats penalment per a l'exercici indegut de funcions públiques o per l'ús de fons públics es consideraran faltes ètiques en contravenció del present Codi:

a) L'ús d'informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec o d’interès personal.

b) L'afavoriment dels interessos propis del personal al seu càrrec més enllà del criteri de mèrit i capacitat.

c) El no sotmetre's a processos de control extern i de participació o d'informació ciutadana que garanteixin l'adequada transparència i control de l'activitat. 

NO UTILITZAREM INFORMACIÓ PRIVILEGIADA, NI ENS APROFITAREM PERSONALMENT DEL CÀRREC NI DECLINAREM EL CONTROL DELS CIUTADANS

Les persones sotmeses al present Codi Ètic, durant l'exercici del càrrec, cada any realitzaran la declaració de béns i la posaran a disposició pública si així es creu convenient. La no declaració o l'ocultació de dades comportaran violació del present Codi. Les persones sotasignats, assumeixen com a propi el programa polític de la Candidatura ARA JUNTS PER CENTELLES, així com el conjunt de principis ètics recollits en aquest codi i en el document de valors aprovat per la candidatura.

FAREM DECLARACIÓ EXHAUSTIVA DELS NOSTRES BÉNS I ENS SOTMETEM ALS PRINCIPIS I VALORS PACTATS PER LA CANDIDATURA.